Ochrana osobných údajov

Ako chránime Vaše súkromie?

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

 

V súvislosti s internetových výdajom liekov sú Vaše osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom:

Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o.,

so sídlom: Holubyho 41, Pezinok 902 01

IČO: 36 356 450

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 40426/B

 

Ako nás môžete kontaktovať v prípade otázok?

 

V našej lekárni máme určenú zodpovednú osobu, ktorou je Slavomíra Kečler Sokolovská. V prípade, ak máte akýkoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva nachádzajúce sa nižšie môžete kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu:

 • e-mailom na adrese: info@ilieky.com,
 • telefonicky na čísle: 0948/633 266 alebo
 • poštou na adrese: Holubyho 41, 902 01 Pezinok.

 

Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou sú zákazníci.

 

Aký je účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov?

 

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše: meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

 

Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku pri plnení našich zákonných povinností.

 

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách voľnopredajných produktoch, či pri iných formách priameho marketingu. Za týmto účelom spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu lekárne. Preto, v prípade, že si neželáte zasielanie uvedených materiálov je možne nás kontaktovať a Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvané na tento účel.

 

Ako dlho údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla desať (10) rokov od jej doručenia.

 

V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

 

Komu údaje sprístupňujeme?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou orgánov verejnej moci a príjemcov, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pri výdaji liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín na základe lekárskeho predpisu/poukazu.

Lekáreň môže poskytnúť, sprístupniť Vaše osobné údaje nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 1. Slovenská pošta a.s.,
 2. DHL
 3. Pay Pal (platobná brána)
 4. Shoptet (prevádzkovateľ webu).

 

Vaše osobné údaje nie sú poskytované subjektom v zahraničí.

 

Aké sú Vaše práva?

 

Vo vzťahu k Vaším osobným údajom môžete uplatniť nasledujúce práva:

 1. a) vyžiadať si informácie o Vašich osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom a tiež právo na prístup k Vašim osobným údajom
 2. b) požadovať opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné
 3. c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov (po splnení podmienok stanovených právnymi predpismi)
 4. d) požadovať vymazanie Vašich osobných údajov (po splnení podmienok stanovených právnymi predpismi)
 5. e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním Vašich osobných údajov 
 6. f) na prenos osobných údajov Vám alebo inej osobe v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (po splnení podmienok stanovených právnymi predpismi)
 7. g) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

 

Podávanie sťažnosti

 

V prípade, keď sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu Vašich práv podľa Nariadenia GDPR alebo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.

 

V rámci spracovateľských operácii v našej lekárni nevyužívame rozhodnutia, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania bez vášho súhlasu.

 1. Ako chránime Vaše osobné údaje

Chceme Vás ubezpečiť, že robíme všetko preto, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí. V nasledujúcom dokumente nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov na webovej stránke www.ilieky.com, na ktorom sa realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a iného tovaru, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len Nariadenie) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Oboznámite sa s tým: aké údaje získavame, za akým účelom ich spracúvame, komu ich poskytujeme, ako ich chránime a aké práva máte v súvislosti s ich spracúvaním.

 

 1. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Vaše osobné údaje v súvislosti s internetovým výdajom liekov a internetového predaja iného tovaru spracúva prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť:

Obchodné meno: Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o.

Sídlo: Holubyho 41, Pezinok 902 01

IČO:36 356 450

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40426/B

 

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Ochrana Vašich osobných údajov ako aj vy ste pre nás dôležití, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť naJaneza Kečlera prostredníctvom e-mailu: info@ilieky.com, telefonicky na čísle: 0948/633 266 alebo poštou na adreseLekáreň sv. Tadeáša, s.r.o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, prevádzková doba je každý pracovný deň od 7:30 – 18:30.

 

 1. O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak ste si prostredníctvom našej webovej stránky objednali  tovar, alebo ste sa na našej webovej stránke zaregistrovali.

 

 1. Aké údaje o Vás spracúvame?

O užívateľoch spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 

Registrovaný užívateľ

Neregistrovaný užívateľ

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

Prihlasovacie heslo

 

Emailová adresa

Adresa (v rozsahu ulica, číslo, mesto a PSČ, krajina)

 

Emailová adresa

 

Predmet objednávky

 

V prípade neposkytnutia týchto údajov nebudeme schopní zabezpečiť plnenie kúpnej zmluvy vyplývajúcu z Vašej objednávky.

 

Nespracúvame žiadne údaje, ktoré sa týkajú Vašej platby za objednaný tovar prostredníctvom internetu – okrem ceny za objednaný tovar a informáciu o úspešnosti/neúspešnosti vykonanej platby. V prípade, že Vám vznikne nárok na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený tovar (napr. odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní) môžeme získať prístup k číslu Vášho bankového účtu za účelom vrátenia platby.

 

 1. Účel spracúvania Vašich osobných údajov

Registrovaní zákazníci

Osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame za účelom vytvorenia a vedenia konta na našej webovej stránke a následne za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

Neregistrovaní zákazníci

Na našej webovej stránke môžu nakúpiť aj zákazníci, ktorí nemajú vytvorené užívateľské konto.  Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré uvedú vo svojej objednávke, spracúvame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Osobné údaje, označené v objednávke ako povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.

                                                                             

 1. Právny základspracúvania Vašich osobných údajov

 

Registrovaní zákazníci

Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj a doručenie tovaru, reklamačný proces)

 

Neregistrovaní zákazníci

Vytvorenie a vedenie užívateľského konta a následné plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)

 

 

 1. Ako dlho spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje

 

Registrovaní zákazníci

V prípade, ak ste registrovaným užívateľom Vaše osobné údaje spracúvame počas celej doby trvania registrácie na našej webovej stránke. Osobné údaje získané z kúpnych zmlúv archivujeme v zákonom stanovenej lehotena účely uplatnenia nárokov počas záručnej doby, taktiež na daňové a účtovné účely (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty).

 

Neregistrovaní zákazníci

V prípade, ak nie ste registrovaným užívateľom Vaše osobné údaje spracúvame počas celej doby trvania kúpnej zmluvy. Osobné údaje získané z kúpnych zmlúv archivujeme v zákonom stanovenej lehote na účely uplatnenia nárokov počas záručnej doby, taktiež na daňové a účtovné účely (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty).

 

 1. Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ.

 

 1. Prijímatelia, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje

Osobné údaje sa sprístupňujú v rozsahu:meno, priezvisko, adresa DHL Express (Slovakia), spol. s.r.o. so sídlom Letisko M. R. Štefánika, Bratislava 820 01, IČO: 31 342 876 za účelom dodania tovaru.

 

 1. Práva zákazníka

 

 1. Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia

Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPRZákazník má právo požadovať od lekárne potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, ak to tomu tak je zákazník má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

 

 1. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia

Zákazník má právo na to, aby pracovník lekárne bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje.

 

 

 1. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia

Zákazník má právo požadovať od lekárne výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov,  namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (bližšie čl. 17 Nariadenia).

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia

Ak zákazník, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a zákazník namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich zákazník na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

 1. Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase zákazníka so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

 

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia

Ak je spracúvanie  osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má zákazník právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak zákazník podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

 

 

 1. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

 1. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 nariadenia

Ak sa zákazník domnieva, že osobné údajov, ktoré sa ho týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

 

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese:.info@ilieky.com, alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.